Produkt­funksjoner

RockExchange er en webapp for virksomheters arbeid med bærekraftig massehåndtering

RockEchange app

Dette får du med RockExchange

Produktfunksjonene gir deg en markedsplass, et planleggingsverktøy og et verktøy for beregning av klimaavtrykk.

Kartvisning av tilbud og etterspørsel

Et interaktivt kart gir deg raskt oversikt over tilbud og etterspørsel i din region. Filtrer på type, lokasjon, kvalitet, volum m.m. for å finne spesifikke masser for ditt prosjekt.

Logging av transportlass

Overlevering av masser (som vi kaller en transaksjon), deles opp i leveranser, hvor hver leveranse representerer ett transportlass. Transaksjonen regnes som komplett når hele det reserverte volumet er transportert bort.

Transportlassene logges i systemet og danner grunnlaget for kalkulering av CO2-utslipp.

Lagring av dokumentasjon

Det er krav til dokumentasjon når man overleverer eller overtar masse. All nødvendig dokumentasjon (som f. eks. egenerklæringsskjema, MWD, EPD, laboratorierapporter m.m.) kan lagres i RockExchange.

Dokumentasjonen følger massen i systemet og vil alltid være tilgjengelig for både tilbyder og mottaker.

Data fra NGU

RockExchange henter relevant informasjon fra flere av NGU sine databaser. Når man identifiserer massens opprinnelige lokasjon, kan kartene fra NGU tilføre verdifulle opplysninger om massen.

Dette er i tråd med målet om å tilveiebringe så mye dokumentasjon som mulig, så tidlig som mulig, slik at avtaler kan gjøres mellom parter allerede i planleggingsfasen av prosjektet.

Integrasjonsmuligheter til andre systemer

Det er lagt til rette for integrasjoner mellom RockExchange og andre IT-systemer slik at data kan hentes fra, og overføres til, andre kilder.

RockExchange skal og gi verdi til brukerne gjennom samhandling med andre interne systemer, som for eksempel rapporeringsverktøy og elektroniske kjørehåndbøker.

U

Finn og reserver masser tidlig i prosjektet

Som tilbyder kan man legge ut masser som blir tilgjengelige frem i tid. Slik kan prosjekter finne hverandre og avtale gjenbruk allerede i planleggingsfasen.

Kalkulering av CO2-besparelser

Med gode valgmuligheter i markedsplassen og bedre planleggingsmuligheter kan man redusere transport, mellomlagring og deponi.

I RockExchange kan man rapportere alternativdestinasjonen for alle masser, dvs. stedet hvor overskuddsmassene hadde blitt transportert hvis de IKKE ble gjenvunnet. Med denne informasjonen kan systemet tilgjengeliggjøre detaljerte utslippsberegninger på redusert kg CO2-ekvivalenter.

Kvantitative data til klimaregnskap

RockExchange gir deg data på de faktiske utslippene, men du får også konkrete tall på utslippsreduksjonen som virksomheten får ved å ta miljøvennlige og bærekraftige valg i masseforvaltning. Dette rapporteres som kg CO2-ekvivalenter og er kvantitative data for bevisbar klimaeffekt.

Dataene er tilgjenglig i rapport og API, og kan eksporteres og rapporteres på region, aktør, eller typer.

Standardiserte beregningsgrunnlag

RockExchange er tilpasset det norske markedet og utslippsberegninger er i henhold til nasjonal standard. Kjøretøyskategorier og beregninger i applikasjonen er i tråd med SteinLCA og HBEFA.

Standardiserte beregningsgrunnlag gjør at data fra RockExchange også kan brukes i totale livsløpsanalyser eller andre virksomhetsinterne systemer – uten konvertering.

Rapportering

I RockExchange kan man hente ut tall og rapporter til virksomhetens klimaregnskap.

Man kan også generere rapporter på aktiviteter som er utført i forbindelse med massehåndteringen, som f. eks. utlysninger, transaksjoner og kjøreturer/transportlass.

"Vi tror vårt produkt er verktøyet bransjen har etterspurt for massehåndtering og klimaregnskap"

– Anders Endresen, prosjektleder for RockExchange

Vil du vite mer om RockExchange?